Pozostałe

System rozpoznawania mowy

Czym jest system rozpoznawania mowy?

Technologia rozpoznawania mowy wykonuje systemowe polecenia rozpoznając głos użytkownika, co zapewnia bezpieczeństwo obsługi multimediów podczas jazdy. Niestety, ze względu na ograniczenia technologiczne, nie wszystkie polecenia głosowe są rozpoznawane. Aby złagodzić te ograniczenia, system wyświetla dostępne polecenia głosowe.

Między ludźmi zdarzają się nieporozumienia podczas rozmów. Podobnie system rozpoznawania mowy w pewnych warunkach może nie zrozumieć polecenia głosowego. Jeśli to się zdarzy, należy sprawdzić na ekranie dostępne opcje i wypowiedzieć polecenie ponownie lub ręcznie wybrać i nacisnąć odpowiednie polecenie na ekranie.

Rozpoznawanie mowy według języka

Funkcja rozpoznawania mowy zmienia się w zależności od ustawień językowych dla systemu.

Sprawdź aktualnie ustawiony język przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji.

Posługiwanie się poleceniami głosowymi

Warunki działania systemu poleceń głosowych

Większość funkcji można uruchamiać głosem. W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu należy przestrzegać poniższych instrukcji.

Uruchamianie rozpoznawania mowy

 1. Na krótko naciśnij [1586.png] na pilocie w kierownicy.
 2. Wypowiedz polecenie.

,Uwaga

 • Aby rozpoznanie było prawidłowe, wypowiedz polecenie po komunikacie głosowym i sygnale dźwiękowym.
 • Gdy system zostanie uruchomiony, wyświetli się okno wprowadzania poleceń głosowych i cztery reprezentatywne polecenia.
 • Jeśli rozpoznawanie mowy jest na etapie [Szczegółowe sterowanie], system poda szczegółowe wytyczne nt. rozpoznawania mowy.
 • Jeśli rozpoznawanie mowy jest na etapie [Proste sterowanie], system poda uproszczone wytyczne nt. rozpoznawania mowy.
 • Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz część „Rozpoznawanie głosu”.

Pomijanie komunikatów zachęty

Gdy pojawi się komunikat zachęty, na krótko naciśnij [1609.png] na pilocie w kierownicy.

Komunikat zachęty zostanie od razu przerwany i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wypowiedz polecenie głosowe po sygnale dźwiękowym.

Ponowne uruchamianie rozpoznawania mowy

Gdy system będzie oczekiwał, na krótko naciśnij [1619.png] na pilocie w kierownicy.

Tryb oczekiwania zostanie przerwany i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wypowiedz polecenie głosowe po sygnale dźwiękowym.

Wyłączanie rozpoznawania mowy

Regulacja głośności rozpoznawania mowy

Gdy działa rozpoznawanie mowy, przekręć pokrętło [VOL] na urządzeniu głównym lub naciśnij [VOL+/VOL-] na pilocie w kierownicy.

Podstawowe operacje dla poleceń głosowych (Ustawianie FM)

 1. Naciśnij [1641.png] na pilocie w kierownicy. System oczekuje na polecenie i wyświetla listę dostępnych poleceń.

DN8_99-1%2c%2099-2_POL_190624.png

 1. Jeśli usłyszysz sygnał dźwiękowy po wskazówce głosowej, powiedz „FM”.

Szybki start rozpoznawania głosu (sterowanie ręczne)

Zazwyczaj rozpoznawanie mowy rozpoczyna się przez oczekiwanie na instrukcje głosowe; następnie można wypowiedzieć polecenie dla zadania. Ponieważ ta metoda wymaga oczekiwania na instrukcje głosowe, można wybrać jedno z poleceń wyświetlanych na ekranie, aby przyspieszyć ten proces.

Funkcja to może się okazać się przydatna, gdy nie chcemy czekać na aktywację instrukcji lub gdy system nie rozpoznaje naszego głosu.

1702.png

O poleceniu głosowym „Pomoc”

 1. Naciśnij [1732.png] na pilocie w kierownicy.
 2. Jeśli usłyszysz sygnał dźwiękowy po wskazówce głosowej, powiedz „Pomoc”. Na ekranie wyświetlone zostaną wszystkie dostępne polecenia.

DN8_100_POL_190624.png

 1. Wybierz lub powiedz polecenie wyświetlane na ekranie.

Lista poleceń głosowych

Polecenia systemu są sklasyfikowane jako „globalne” i „lokalne”.

,Uwaga

Niektóre polecenia globalne i lokalne będą działać tylko wtedy, gdy podłączono urządzenie USB, Bluetooth lub inne.

Polecenia telefonu

Polecenie

Działanie

Zadzwoń

Na ekranie pojawi się pobrana książka telefoniczna i będzie można nawiązać połączenie wymawiając imię/nazwisko.

Zadzwoń do <nazwa/imię/nazwisko>

Można od razu wykonać połączenie z daną osobą w pobranej książce telefonicznej.

Np. „Zadzwoń do Jan Kowalski"

Zadzwoń do <nazwa/imię/nazwisko> na telefon komórkowy

Można od razu wykonać połączenie z daną osobą w pobranej książce telefonicznej, zapisanej jako „komórkowy”.

Zadzwoń do <nazwa/imię/nazwisko> na telefon biurowy

Można od razu wykonać połączenie z daną osobą w pobranej książce telefonicznej, zapisanej w kategorii „Biuro".

Np. „Zadzwoń do Jan Kowalski na telefon służbowy"

Zadzwoń do <nazwa/imię/nazwisko> dom

Można od razu wykonać połączenie z daną osobą w pobranej książce telefonicznej, zapisanej w kategorii „Dom".

Np. „Zadzwoń do Jan Kowalski na telefon domowy"

Zadzwoń <nazwa/imię/nazwisko> inne

Można od razu wykonać połączenie z daną osobą w pobranej książce telefonicznej, zapisanej w kategorii innej niż „komórkowy, dom, biuro". Np. „Zadzwoń do Jan Kowalski na inny telefon"

Wybierz numer

Wyświetla ekran wybierania numerów, w którym można wypowiedzieć numer telefonu.

Wybierz numer <nr telefonu>

Można wykonać połączenie wypowiadając numer, na który chcemy zadzwonić. Np. Wybierz numer 123-456-7890: „Wybierz numer jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć zero”

Zmień urządzenie Bluetooth

Wyświetla ekran połączeń Bluetooth.

Polecenia radia

Polecenie

Działanie

Radio

Włącza ostatnio słuchaną stację DAB (Jeśli jest w wyposażeniu)/FM i AM.

DAB (Jeśli jest w wyposażeniu)/FM

Włącza radio w trybie DAB (Jeśli jest w wyposażeniu)/FM.

AM

Włącza radio na częstotliwości AM

Polecenia multimediów

Przed korzystaniem z poleceń dla multimediów należy sprawdzić, co następuje:

 1. Jeśli nie są podłączone żadne multimedia, ani nie ma odtwarzalnych plików w momencie wydawania poleceń głosowych, pojawi się komunikat głosowy informujący o ich niedostępności.
 2. Jeśli powiesz ponownie nazwę multimediów, które są już odtwarzane, ten typ multimediów będzie nadal odtwarzany. Np. w przypadku polecenia „USB” zawartość urządzenia USB jest dalej odtwarzana.

Polecenie

Działanie

Muzyka

Odtwarza pliki muzyczne, które były ostatnio używane.

USB

Odtwarza lub wyświetla plik z urządzenia USB, które jest aktualnie podłączone.

Dźwięk z Bluetooth

Odtwarza muzykę z obecnie podłączonego przez Bluetooth telefonu komórkowego. Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od stanu połączenia Bluetooth.

Muzyka z USB

Odtwarza plik muzyczny z urządzenia USB, które jest podłączone z przodu.

Polecenia dotyczące muzyki z USB

Polecenie

Działanie

Odtwarzanie

Odtwarza zatrzymany plik. Jeśli jest on odtwarzany, stan aktualny nie zmieni się.

Pauza

Zatrzymuje odtwarzanie bieżącego pliku. Jeśli pauza jest aktywna, stan aktualny nie zmieni się.

Losowo

Wszystkie pliki odtwarzane są losowo. Jest odtwarzanie losowe jest aktywne, stan aktualny nie zmieni się.

Wyłącz odtwarzanie losowe

Anuluje odtwarzanie losowe i kolejno odtwarza wszystkie pliki. Jeśli odtwarzanie kolejne jest aktywne, stan aktualny nie zmieni się.

Powtórz

Powtarza aktualnie odtwarzany plik. Jeśli powtarzanie jest aktywne, stan aktualny nie zmieni się.

Wyłącz powtarzanie

Anuluje odtwarzanie powtarzalne i kolejno odtwarza wszystkie pliki. Jeśli odtwarzanie kolejne jest aktywne, stan aktualny nie zmieni się.

Polecenia dźwięku z Bluetooth

Polecenia globalne są dostępne przez cały czas, np. „dźwięk Bluetooth”.

Polecenia nawigacji

Przed korzystaniem z poleceń nawigacji należy sprawdzić, co następuje:

 1. Wyszukuj adresów w województwie lub regionie, w którym obecnie jesteś. Aby wyszukiwać je w innym regionie, podaj nazwę województwa/regionu, a następnie powiedz adres. Polecenie „znajdź adres” jest podzielone na województwa/regiony w celu przyspieszenia procedury.
 2. Niektóre polecenia, jak np. „Anuluj trasę” są dostępne tylko przy ustalonej lokalizacji docelowej.

Polecenie

Działanie

Wyszukaj adres

Wyszukuje adres i ustawia go jako miejsce docelowe. Aby wyszukać adres, podaj kolejno „miasto > ulicę > numer domu” (w tej kolejności pomijając kraj) np. Gdańsk, Słowackiego, 32 (trzy dwa)

Znajdź POI

Znajdź najbliższe interesujące obiekty dla bieżącej lokalizacji. Po tym poleceniu można znaleźć nazwę lokalizacji zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

Znajdź <kategorię>

Znajdź <kategorię> najbliżej twojej bieżącej lokalizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat „kategorii”, patrz część Lista „Znajdź <kategorię>”.

Mapa

Przechodzi do bieżącej pozycji na mapie nawigacyjnej.

Poprzednie punkty docelowe

Wyświetla listę ostatnich miejsc, do których można wrócić, wypowiadając numer na liście.

Informacje o ruchu

Przenosi do ekranu menu informacji o ruchu.

Do domu

Ustawia dom jako lokalizację docelową. Adres domowy musi być ustawiony w systemie nawigacji.

Do biura

Ustawia biuro/miejsce pracy jako miejsce docelowe. Twoje biuro/miejsce pracy musi być zapisane w systemie nawigacji.

Naprowadzanie z komunikatami głosowymi włączone

Opcja ta włącza system naprowadzania głosem.

Naprowadzanie z komunikatami głosowymi wyłączone

Opcja ta wyłącza system naprowadzania głosem.

Maksymalne powiększenie

Zapewnia największe przybliżenie na mapie nawigacji.

Minimalne powiększenie

Zapewnia największe oddalenie na mapie nawigacji.

Zatrzymaj naprowadzanie

Zatrzymuje prowadzenie do ustalonego punktu docelowego.

Wznowienie naprowadzania

Przywraca prowadzenie do ustalonego punktu docelowego.

Pozostały czas i odległość

Wskazuje pozostałą odległość i czas dotarcia do punktu docelowego.

Opcje trasy

Ponownie uruchamia prowadzenie do ustalonego punktu docelowego. Można wybrać „najszybsze” albo „najkrótsze".

Przegląd trasy

Wyświetla podgląd mapy całej trasy do miejsca docelowego.

Polecenia pozostałe (polecenia używane na liście/w Pomocy itp.)

Polecenie

Działanie

Pomoc

Przenosi do ekranu pomocy rozpoznawania mowy. Wszystkie dostępne polecenia mogą zostać zidentyfikowane i wykorzystane.

Tak/Nie

Gdy rozpoznawanie mowy głosu jest aktywne, to polecenie jest używane, kiedy potrzebna jest odpowiedź na pytanie o potwierdzenie.

Wiersz 1~4 (Jeden-Cztery)

Gdy nie można wybrać określonej nazwy, na przykład w historii połączeń, można wybrać je za pomocą liczb. Rozpoznawane są proste liczby, takie jak „jeden” i „dwa”.

Następny/poprzedni

Kiedy na liście będzie pięć lub więcej wyszukiwanych elementów, można przejść do poprzedniej lub następnej strony za pomocą polecenia głosowego.

Wprowadzanie ręczne

Po wyświetleniu wyników wyszukiwania połączenia lub punktu docelowego to polecenie jest używane do wyszukiwania ręcznego zamiast wyszukiwania przy użyciu polecenia głosowego. Po wydaniu tego polecenia rozpoznawanie mowy wyłączy się.

Wróć

Pozwala cofnąć się do poprzedniego ekranu.

Wyjście

Kończy rozpoznawanie mowy.

Lista „Znajdź <kategorię>”

Nazwy w nawigacji mogą ulec zmianie po aktualizacji oprogramowania.

Sytuacje awaryjne

Szpitale

Usługi medyczne

Apteki

Posterunki policji

Stacje paliw

Restauracje

Restauracje bałkańskie

Restauracje francuskie

Restauracje koreańskie

Bary lub puby

Restauracje niemieckie

Restauracje hiszpańskie

Kawiarnie

Restauracje międzynarodowe

Restauracje ze stekami

Restauracje chińskie

Restauracje włoskie

Fastfoody

Restauracje japońskie

Kwatery

Transport

Lotnisko

Wynajem samochodów

Dworce kolejowe

Dworce autobusowe

Terminale promów

Podróże

Przejścia graniczne

Miejsca odpoczynku

Informacja turystyczna

Parking

Zaparkuj i dojedź

Parking garażowy

Otwarte parkingi

Firmy i miejsca publiczne

Cmentarze

Ośrodki społeczne

Poczty

Urzędy miasta

Centra wystawowe/konferencyjne

Szkoły

Obiekty biurowe

Strefy przemysłowe

Uczelnie

Rozrywka i rekreacja

Parki rozrywki

Lodowiska

Ośrodki narciarskie

Centra miast

Przystanie

Ośrodki sportowe

Pola golfowe

Muzea

Atrakcje turystyczne

Zabytki historyczne

Obiekty rekreacyjne

Zakupy

Sklepy spożywcze

Centra handlowe

Winiarnie

Banki

Rozrywka

Kręgielnie

Kina

Życie nocne

Kasyna

Teatry

Serwis Hyundai

Serwis Hyundai

Dealerzy Hyundai