Multimedia

Odtwarzanie muzyki z USB

Możliwe jest odtworzenie plików muzycznych zapisanych w pamięci urządzenia USB.

Podłącz urządzenie USB do portu USB. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

OS_POL_131%2c135-1%2c135-2_191023.png

,Uwaga

 • Aby odtworzyć muzykę z urządzenia USB, gdy aktualnie odtwarzane jest inne źródło, naciśnij [MEDIA] > [Muzyka USB].
 • Naciśnij [Menu] > [Utwory tego wykonawcy] lub [Utwory tego albumu], aby przejść do ekranu menu z listą.

Odtwarzanie / pauza

Użytkownik może zatrzymać odtwarzanie pliku.

Naciśnij [M] na ekranie.

Naciśnij [d] na ekranie w celu powrotu do odtwarzania.

Pomiń

Umożliwia odtworzenie poprzedniego lub następnego pliku.

Pozycja

Opis

Ekran

 • Naciśnij [C/V].
 • Naciśnięcie [C] po upływie 3 sekund odtwarzania pozwoli odtworzyć bieżący utwór/plik od początku.

Urządzenie główne (lub sterowanie zdalne przy pomocy kierownicy)

 • Naciśnij [A SEEK/TRACK D] lub [S/W].
 • Naciśnięcie przycisku [A SEEK] po upływie 3 sekund odtwarzania pozwoli odtworzyć bieżący utwór/plik od początku.

Wyszukaj

Można przejść do przodu/tyłu do konkretnego punktu pliku.

Pozycja

Opis

Ekran

Naciśnij i przytrzymaj [C/V], a następnie puść w żądanym momencie.

Urządzenie główne (lub sterowanie zdalne przy pomocy kierownicy)

Naciśnij i przytrzymaj [A SEEK/TRACK D] lub [S/W], a następnie puść w żądanym momencie.

,Uwaga

Po przeciągnięciu lub dotknięciu żądanej części na pasku postępu rozpoczyna się odtwarzanie wybranego fragmentu.

Szukanie (Jeśli jest w wyposażeniu)

Po wyszukaniu pliku można go bezpośrednio odtworzyć.

 1. Obróć pokrętło [1365.png], aby wyszukać żądany plik.
 2. Jeżeli wyświetlony został żądany plik, naciśnij [1377.png], aby go odtworzyć.

Ukrywanie aktualnego pliku

Można ukryć aktualnie odtwarzany plik na urządzeniu USB.

 1. Naciśnij [lx2_hide.png].

OS_POL_133_191023.png

 1. Naciśnij [Tak].

,Uwaga

 • Pliki audio nie są odtwarzane podczas przetwarzania.
 • Pliku ukryte przechowywane są w folderze Hide i można je sprawdzić na komputerze.

Lista

Możliwe jest odtworzenie wybranych plików poprzez wyszukanie ich na liście w menu USB.

 1. Naciśnij [Lista].

OS_POL_134-1_191023.png

 1. Po wyszukaniu kategorii naciśnij żądany plik.

Kategorie można sortować wg [Plik], [Wykonawca], [Utwór], [Album] lub [Ostatnio dodane].

,Uwaga

 • Naciśnij przycisk [lx2_up.png], aby przejść do nadrzędnego folderu.
 • Aby odtworzyć wszystkie pliki na liście, naciśnij [Wszystk.].

Używanie menu listy

 1. Naciśnij przycisk [Menu] na ekranie listy.

OS_POL_134-2_191023.png

 1. Naciśnij [Pokaż bieżący utwór].

Ekran przełącza się na listę plików aktualnie odtwarzanych.

Losowo

Odtwarzanie w kolejności losowej.

 1. Naciśnij [lx2_shuffle.png].

OS_POL_131%2c135-1%2c135-2_191023.png

 1. Naciśnij ponownie [lx2_shuffle.png], aby wyłączyć tryb losowy.

Powtórz

Aktualny plik będzie powtarzany.

 1. Naciśnij [lx2_repeat.png].

OS_POL_131%2c135-1%2c135-2_191023.png

 1. Wybierz żądany tryb naciskając wielokrotnie [lx2_repeat.png].

Ustawienia dźwięku

 1. Naciśnij [Menu] > [Ustawienia dźwięku].
 2. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz część „Dźwięk”.