Telefon

Bezprzewodowa technologia Bluetooth®

Przed rozpoczęciem korzystania z trybu głośnomówiącego Bluetooth

Czym jest bezprzewodowa technologia Bluetooth?

Zalecenia dotyczące bezpiecznej jazdy

Środki ostrożności przy podłączaniu telefonu Bluetooth

Parowanie i łączenie urządzenia z telefonem z funkcją Bluetooth

Aby korzystać z funkcji Bluetooth, upewnij się, że została ona włączona w telefonie. Patrz instrukcja obsługi telefonu.

Jeśli nie sparowano żadnych telefonów

 1. Naciśnij [lx2_home.png] > [Telefon]. Lub naciśnij [1350.png] na pilocie w kierownicy.
 1. W telefonie uruchom funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth. (Domyślna nazwa pojazdu jest ustawiona na nazwę zakupionego pojazdu.)
 2. 1) Jeśli nie jest obsługiwana funkcja SSP (bezpieczne, uproszczone parowanie), wprowadź hasło do urządzenia Bluetooth. (Hasło domyślne to 0000).

2) Jeśli funkcja SSP (bezpieczne, uproszczone parowanie) jest obsługiwana, naciśnij [Tak] na ekranie urządzenia Bluetooth.

 1. Urządzenie Bluetooth jest podłączone. Następuje pobranie kontaktów i listy połączeń z telefonu komórkowego. W przypadku niepowodzenia na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Jeśli telefon jest już sparowany

 1. Naciśnij [lx2_home.png] > [Telefon]. Lub naciśnij [1374.png] na pilocie w kierownicy.
 2. Wybierz urządzenie w wyświetlonym oknie z listą urządzeń Bluetooth. Aby sparować dodatkowe urządzenie, naciśnij [Dodaj nowy]. Wykonaj czynności 3-4 z części „Jeśli nie sparowano żadnych telefonów”.

W przypadku parowania dodatkowego urządzenia

 1. Naciśnij [SETUP] > [Połączenie urządzenia] > [Bluetooth] > [Połączenia Bluetooth].

OS_POL_165-1_191023.png

 1. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli urządzenie, z którym chcesz się połączyć, nie znajduje się na liście, naciśnij [Dodaj nowy].

OS_POL_165-2_191023.png

 1. Wybierz usługę, z którą chcesz się połączyć i naciśnij [OK].
  Funkcja połączenia głośnomówiącego jest dostępna tylko dla jednego połączenia Bluetooth. Jednak z funkcji dźwięku Bluetooth można korzystać podczas wielu połączeń jednocześnie.

OS_POL_165-3_191023.png

 1. W telefonie uruchom funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth. (Domyślna nazwa pojazdu jest ustawiona na nazwę zakupionego pojazdu.)
 2. 1) Jeśli nie jest obsługiwana funkcja SSP (bezpieczne, uproszczone parowanie), wprowadź hasło do urządzenia Bluetooth. (Hasło domyślne to 0000).

2) Jeśli funkcja SSP (bezpieczne, uproszczone parowanie) jest obsługiwana, naciśnij [Tak] na ekranie urządzenia Bluetooth. (Informacje wyświetlane na ekranie mogą się różnić od rzeczywistych informacji na temat urządzenia Bluetooth).

 1. Urządzenie Bluetooth jest podłączone. Następuje pobranie kontaktów i listy połączeń z telefonu komórkowego. W przypadku niepowodzenia na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

,Uwaga

 • Ze względów bezpieczeństwa sparowanie telefonu jest niemożliwe, gdy pojazd jest w ruchu. Na czas parowania telefonu Bluetooth należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu. Możliwe jest parowanie maks. 6 telefonów komórkowych. Jeśli sparowanych jest już 6 telefonów, aby sparować nowy, należy najpierw usunąć jeden z uprzednio sparowanych telefonów.
 • Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane ze względu na ograniczoną kompatybilność między układem samochodu a telefonem.
 • Jeśli połączone jest urządzenie Bluetooth, nie można sparować nowego urządzenia. Aby sparować nowy telefon, należy najpierw odłączyć podłączone urządzenie Bluetooth.

Odłączanie podłączonego telefonu

 1. Naciśnij [SETUP] > [Połączenie urządzenia] > [Bluetooth] > [Połączenia Bluetooth].
 2. Odłącz żądany telefon naciskając [Rozłącz].

OS_POL_166%2c204_191023.png

,Uwaga

Aby ponownie podłączyć odłączony telefon, wybierz odłączony telefon.

Usuwanie urządzeń Bluetooth

Niepotrzebny telefon można usunąć z listy. Należy pamiętać, że usunięcie urządzenia Bluetooth spowoduje usunięcie całej listy połączeń i wprowadzonych kontaktów.

 1. Naciśnij [SETUP] > [Połączenie urządzenia] > [Bluetooth] > [Połączenia Bluetooth].
 2. Naciśnij [Usuń urządzenia].

OS_POL_167_191023.png

 1. Wybierz żądane urządzenie, następnie naciśnij [Usuń] > [Tak].

Wykonywanie połączenia przez wprowadzenie numeru telefonu

 1. Naciśnij [lx2_keypad.png] na ekranie telefonu i wprowadź numer telefonu na klawiaturze numerycznej.
 2. Naciśnij [lx2_hang%20on.png] na ekranie telefonu lub [1532.png] na pilocie kierownicy.

,Uwaga

W przypadku wybrania niewłaściwego numeru naciśnij [lx2_delete.png], aby usunąć jedną cyfrę wprowadzonego numeru.

Nawiązywanie połączenia poprzez ponowne wybranie numeru

Naciśnij i przytrzymaj [lx2_hang%20on.png] na ekranie telefonu lub [1596.png] na pilocie w kierownicy.

,Uwaga

Ponowne wybranie nie będzie możliwe, jeśli na liście wybieranych numerów nie ma żądanego numeru.

Odbieranie/odrzucanie połączenia

 1. Przy połączeniu przychodzącym zostanie wyświetlony komunikat.
 2. Naciśnij [Odbierz] w wyświetlonym oknie komunikatu lub [1618.png] na pilocie w kierownicy. Aby odrzucić połączenie, wybierz [Odrzuć] w wyświetlonym oknie komunikatu lub [1627.png] na pilocie w kierownicy. Aby wysłać wiadomość odrzucenia połączenia przychodzącego, wybierz [Wiadomość] w wyświetlonym oknie komunikatu.

,Uwaga

 • Jeżeli dostępna jest usługa identyfikacji dzwoniącego, wyświetla się numer osoby dzwoniącej.
 • Jeśli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, jej imię zostanie wyświetlone na urządzeniu.
 • Informacje identyfikacji dzwoniącego nie są zawsze zgodne z książką telefoniczną, gdyż odnosi się ona do danych od operatora komórkowego.
 • Funkcja odrzucenia [Odrzuć] połączenia przychodzącego może nie być obsługiwana w niektórych telefonach.

Przełączanie rozmowy na telefon komórkowy

 1. Aby przełączyć połączenie na telefon komórkowy podczas rozmowy przez urządzenie głośnomówiące, naciśnij [Telefon komórk.] na ekranie połączenia lub naciśnij i przytrzymaj przycisk [1651.png] na pilocie w kierownicy. Jak pokazano poniżej, rozmowa zostanie przełączona na telefon komórkowy.

OS_POL_169_191023.png

 1. Aby przełączyć połączenie na urządzenie głośnomówiące samochodu podczas rozmowy przez telefon komórkowy, naciśnij [Zestaw głośnomówi...] na ekranie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk [1685.png] na pilocie w kierownicy. Rozmowa zostanie przełączona na tryb głośnomówiący.

Zakończenie połączenia

 1. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [lx2_hang%20up.png] na ekranie telefonu lub [1709.png] na pilocie w kierownicy.
 2. Połączenie zostanie zakończone.

Korzystanie z menu podczas rozmowy telefonicznej

Podczas rozmowy można korzystać z poniższych funkcji menu.

1727.png

1 lx2_mute.png : Wyłącza/włącza dźwięk mikrofonu.

2 lx2_unmute.png : Ustawia dźwięk mikrofonu.

3 lx2_volume3.png : Przejście do ekranu wprowadzania cyfr ARS.

4 lx2_private.png : Przełącza połączenie głosowe z zestawu głośnomówiącego samochodu na telefon komórkowy.

5 lx2_end.png : Zakończenie połączenia.

,Uwaga

Można sprawdzić informacje o połączeniu podczas rozmowy na ekranie dzielonym.

Lista połączeń

Nawiązywanie połączenia za pomocą listy połączeń

 1. Naciśnij [lx2_history.png] na ekranie telefonu lub [1829.png] na pilocie kierownicy.

OS_POL_171_191023.png

 1. Naciśnij [Wszystkie], [Wybrane], [Odebrane] lub [Nieodebrane].
 1. Naciśnij numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

,Uwaga

Lista połączeń może nie być zapisywana w niektórych telefonach.

Pobieranie historii połączeń

Można pobrać z telefonu komórkowego informacje o historii połączeń.

 1. Na ekranie telefonu naciśnij [lx2_history.png].

OS_POL_172-1_191023.png

 1. Naciśnij [Menu] > [Pobierz] > [Tak].

,Uwaga

 • Można pobrać do 50 przychodzących, wychodzących i nieodebranych list historii połączeń.
 • Funkcja pobierania może być niedostępna w niektórych telefonach komórkowych. Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję pobierania.

Kontakty

Wykonywanie połączenia przy użyciu listy kontaktów

 1. Na ekranie telefonu naciśnij [lx2_addressbook.png]. Na ekranie zostaną wyświetlone kontakty.

OS_POL_172-2_191023.png

 1. Z listy kontaktów wybierz osobę, do której chcesz zadzwonić.

Pobieranie kontaktów z telefonu komórkowego

Możesz pobrać kontakty ze swojego telefonu komórkowego.

 1. Na ekranie telefonu naciśnij [lx2_addressbook.png].
 2. Naciśnij [Menu] > [Pobierz] > [Tak].

OS_POL_173-1_191023.png

,Uwaga

 • Po pobraniu kontaktów z telefonu komórkowego poprzednie dane zostaną usunięte.
 • Funkcja ta może być niedostępna w niektórych telefonach komórkowych.
 • Z telefonu można pobrać do 5000 list kontaktów.

Wyszukiwanie według nazwy lub numeru

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu wprowadzanej nazwy lub numeru.

 1. Naciśnij [lx2_addressbook.png] > [Menu] > [Wyszukiwanie].

OS_POL_173-2_191023.png

 1. Wyszukaj kontakty, a następnie naciśnij [OK].
 2. Wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Ulubione

Nawiązywanie połączeń z Ulubionymi

Jeśli numer telefonu został już zapisany na liście Ulubionych, można go łatwo wybrać przez naciśnięcie.

Najpierw należy dodać dany numer telefonu do listy Ulubionych.

 1. Na ekranie telefonu naciśnij [lx2_favourite%20addressbook.png].

OS_POL_174_191023.png

 1. Wybierz żądane pozycje, które chcesz oznaczyć jako Ulubione.

,Uwaga

Numery zapisane w ulubionych połączeniach nie są zapisywane w menu [Ulubione], ponieważ ulubione połączenia nie są powiązane z menu [Ulubione].

Dodawanie pozycji jako Ulubionych

Do menu ulubionych można dodać do 10 kontaktów.

 1. Na ekranie telefonu naciśnij [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Dodaj nowy].

OS_POL_175-1_191023.png

 1. Wybierz jeden z kontaktów.

OS_POL_175-2_191023.png

 1. Naciśnij [lx2_favourite%20number.png] > [Zamknij] > [lx2_back.png].

,Uwaga

Jeżeli numery telefonów zostały już zapisane w ulubionych, można je dodać lub usunąć naciskając [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Menu] > [Edytuj].

Usuwanie ulubionych

 1. Na ekranie telefonu naciśnij [lx2_favourite%20addressbook.png].
 2. Naciśnij [Menu] > [Usuń pozycje].

OS_POL_176-1_191023.png

 1. Wybierz żądany element, następnie naciśnij [Usuń] > [Tak].

Wiadomości

Możesz sprawdzić otrzymaną wiadomość tekstową.

Sprawdzanie nowych wiadomości

Po otrzymaniu wiadomości wyświetlony zostanie ekran. Na ekranie wiadomości naciśnij [Pokaż], [Słuchaj] lub [Zamknij].

OS_POL_176-2_191023.png

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości tekstowe

 1. Na ekranie telefonu naciśnij [lx2_message.png].

OS_POL_177-1_191023.png

 1. Wybierz określoną zawartość, którą chcesz zobaczyć.

OS_POL_177-2_191023.png

 1. Naciśnij [Odpowiedz], aby odpowiedzieć na wiadomość tekstową.

OS_POL_177-3_191023.png

 1. Wybierz żądaną wiadomość i naciśnij [Wyślij].

,Uwaga

Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane z powodu ograniczonej zgodności z Bluetooth.

Ustawienia telefonu

To menu zawiera opcje połączeń Bluetooth.

 1. Na ekranie telefonu naciśnij [lx2_setting.png].
 2. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz część „Jeśli nie sparowano żadnych telefonów”.