Nawigacja

Rozpoczęcie korzystania z nawigacji

Zalecenia dotyczące bezpiecznej jazdy

Ograniczenia dotyczące korzystania z nawigacji

Należy przestrzegać miejscowych zasad oraz przepisów ruchu drogowego.

Czym jest GPS?

Global Positioning System (GPS) jest systemem nawigacyjnym opartym na sygnale satelitarnym z 24 satelitów umieszczonych na orbicie przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.

System GPS był na początku przeznaczony do celów militarnych, ale w roku 1980 rząd udostępnił go do użytku cywilnego.

GPS pracuje w każdych warunkach pogodowych, w każdym miejscu na świecie, 24 godziny na dobę.

Korzystanie z niego nie wymaga opłacania subskrypcji ani opłat za konfigurację.

O sygnałach satelitarnych

Urządzenie, aby pracować, musi odbierać sygnały z satelitów. Urządzenie nie odbiera sygnału, jeśli znajdujesz się wewnątrz budynku, w pobliżu wysokich zabudowań, drzew lub w garażu.

Odbieranie sygnałów z satelitów

Aby było możliwe określenie bieżącego położenia i nawigacja na trasie, wykonaj poniższe czynności:

  1. Wyjdź na zewnątrz, gdzie nie ma wysokich przeszkód.
  2. Włącz urządzenie. Odebranie sygnałów z satelitów może potrwać kilka minut.

Ekran obsługi nawigacji

1883.png

1 Wyświetlacz godziny

Wyświetla aktualny czas.

2 Przycisk lx2_home.png

Przenosi do ekranu menu [Strona główna].

3 Przycisk widoku mapy

Zmienia perspektywę widoku mapy. Naciśnij [OS_icon_31_2D%20heading%20up_190819.png], [OS_icon_31_2D%20north%20up_190819.png] lub [OS_icon_31_3D%20heading%20up_190819.png].

4 Przycisk lx2_nav%20speaker.png

Reguluje głośność nawigacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz część „Głośność nawigacji”.

5 Skala mapy

Wyświetla aktualną skalę mapy.

6 Linia prowadząca trasy

Po ustawieniu trasy wyświetla symulację drogi do punktu docelowego.

7 Przycisk lx2_quick%20open.png

Przenosi do ekranu menu skróconego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz część „Menu skrócone”.

8 Wyświetlacz czasu przyjazdu

Wyświetla przewidywany czas przyjazdu. Naciśnij, aby sprawdzić informacje na temat punktu docelowego.

9 Wyświetlacz pozostałej odległości

Wyświetla odległość, która dzieli użytkownika od punktu docelowego. Naciśnij, aby sprawdzić informacje na temat punktu docelowego.

10 Wyświetlacz pozostałego czasu

Wyświetla czas do dotarcia do punktu docelowego. Naciśnij, aby sprawdzić informacje na temat punktu docelowego.

11 Przycisk lx2_traffic.png

Wyświetla informacje o ruchu drogowym.

12 Przycisk lx2_tbt.png

Włącza lub wyłącza funkcję TBT (ang. Turn By Turn, Zakręt po zakręcie).

13 Wyświetlanie zasięgu jazdy (Tylko pojazdy elektryczne)

Wyświetla zakres odległości, który można pokonać.

14 Znacznik położenia pojazdu

Pokazuje bieżące położenie pojazdu oraz kierunek.

Przybliżanie/Oddalanie

Skala mapy

Funkcja ta pozwala na automatyczne ustawienie poziomu przybliżenia zgodne z klasą drogi i odległością prowadzenia.

Naciśnij [Auto] na ekranie mapy.

OS_POL_31_191023.png

Nazwa

Opis

Stała skala (nieaktywne „szary”)

Wyświetlana skala jest stała.

Automatyczne skalowanie (aktywne „kolor”)

Automatycznie ustawia skalę mapy zależnie od klasy drogi i odległości prowadzenia.

Głośność nawigacji

Naciśnij przycisk [lx2_nav%20unmute.png] lub [lx2_nav%20mute.png], aby wyregulować głośność.

2112.png

1 [lx2_nav%20unmute.png] [lx2_nav%20mute.png]: Naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć lub anulować wyciszenie.

2 [lx2_nav%20minus.png] [lx2_nav%20plus.png]: Naciśnij te przyciski w celu wyregulowania głośności.

3 lx2_volume20.png : Przeciągnij pasek regulacji głośności w celu wyregulowania głośności.

Przewijanie mapy

Naciśnij i przytrzymaj dany obszar mapy. Wybrany punkt zostanie wyśrodkowany na ekranie i wyświetli się symbol przewijania. Informacje o zaznaczonym punkcie i odległości linii prostej od bieżącej lokalizacji zostaną wyświetlone na środku ekranu.

OS_POL_35_191023.png

,Uwaga

Jeśli zostanie naciśnięty obszar na mapie, mapa będzie przewijana w wybranym kierunku aż do momentu zwolnienia.

Nawiązywanie połączenia z POI.

Po znalezieniu POI można wykorzystać do nawiązania połączenia z tym obiektem wyświetlony numer telefonu POI.

  1. Możesz używać różnych metod wyszukiwania, np. funkcji przewijania mapy, funkcji wyszukiwania miejsca docelowego, funkcji wyszukiwania punktów specjalnych POI itd. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziałach dotyczących tych funkcji.

OS_POL_36_191023.png

  1. Na ekranie mapy naciśnij przycisk [lx2_hang%20on.png].
  2. Do wykonania połączenia używana jest funkcja telefon Bluetooth.

,Uwaga

  • Nawiązanie połączenia nie będzie możliwe, jeśli nie ma informacji na temat numeru POI lub gdy do urządzenia Bluetooth nie jest podłączony telefon.
  • Aby uzyskać więcej informacji o uwierzytelnianiu telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth lub szczegółowe informacje o wyszukiwaniu, patrz część „Parowanie i łączenie urządzenia z telefonem z funkcją Bluetooth”.

Prowadzenie do poprzednich miejsc docelowych

Po uruchomieniu nawigacji na około 10 sekund pojawi się okno „Poprzednie cele”. Okno to pojawia się tylko wtedy, gdy w nawigacji nie zaplanowano żadnej trasy.

Możesz wybrać jedną z tras na liście.

OS_POL_37_191023.png

,Uwaga

Aby ustawić poprzednie miejsca docelowe, naciśnij [lx2_home.png] > [Ustawienia] > [Nawigacja] > [Ogólne] > [Wyświetl ostatnie cele] > [Pokaż poprzednie cele przy uruchomieniu].

Menu skrócone

  1. Na ekranie mapy naciśnij przycisk [lx2_quick%20open.png].

LX2%20POL%20022.png

  1. Naciśnij żądaną opcję.