Referencie

Bezpečnostné opatrenia

Symboly použité v tejto Používateľskej príručke

1513.png

1533.png

Symbol blesku so šípkou na konci v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby spôsobilo úraz elektrickým prúdom.

1554.png

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových pokynov a pokynov pre údržbu (servis) v pokynoch dodávaných s prístrojom.

1578.png

Vozidlo vždy používajte bezpečným spôsobom. Nikdy sa nenechajte rozptýliť inou činnosťou ako je riadenie vozidla a vždy venujte plnú pozornosť dopravnej situácii. Nepokúšajte sa meniť žiadne nastavenia ani funkcie. Pred vykonaním takýchto úkonov odstavte automobil na bezpečnom mieste tam, kde to povoľujú predpisy.

Na podporu bezpečnosti sú niektoré funkcie deaktivované, pokiaľ nie je zatiahnutá ručná brzda.

1601.png

Neodnímajte zadný kryt tohto zariadenia. Znížite tým riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Vo vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne prvky opraviteľné používateľom. Opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

1621.png

Tento produkt nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, dažďu alebo nadmernej vlhkosti, znížite tak riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

1641.png

Pri riadení vozidla ponechajte hlasitosť zvukového systému na takej úrovni, aby ste počuli zvuky prichádzajúce z okolia vozidla.

1661.png

Prístroj nepúšťajte na zem a nikdy ho nevystavujte silným nárazom.

1683.png

Vodič by počas jazdy nemal sledovať monitor. Ak vodič sleduje počas jazdy monitor, nevenuje jazde dostatočnú pozornosť, čo môže mať za následok nehodu.

VÝSTRAHA:

UPOZORNENIE: