Telefón

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pred použitím Bluetooth Hands-free

Čo je to bezdrôtová technológia Bluetooth?

Opatrenia pre bezpečné vedenie vozidla

Upozornenia pre pripájanie Bluetooth telefónu

Spárovanie a pripojenie jednotky a Bluetooth telefónu

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, uistite sa, či je technológia Bluetooth vo vašom telefóne zapnutá. Prečítajte si používateľskú príručku k telefónu.

Ak neboli spárované žiadne telefóny

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_home.png] > [Telefón]. Alebo stlačte tlačidlo [1353.png] na volante.
 1. Vo vašom telefóne vyhľadajte zariadenia Bluetooth. (Predvolený názov vozidla je nastavený na názov zakúpeného vozidla.)
 2. 1) Ak funkcia SSP (Secure Simple Pairing) nie je podporovaná, zadajte na svojom Bluetooth zariadení kľúč. (Predvolený kľúč je 0000.)

2) Ak je podporovaná funkcia SSP (Secure Simple Pairing), stlačte tlačidlo [Áno] na vyskakovacej obrazovke vášho zariadenia Bluetooth.

 1. Bluetooth zariadenie je pripojené. Z mobilného telefónu sa stiahnu kontakty a zoznam volaní. Ak pripojenie zlyhá, jednotka zobrazí obrazovku chybového hlásenia.

Ak je telefón už spárovaný

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_home.png] > [Telefón]. Alebo stlačte tlačidlo [1377.png] na volante.
 2. Stlačte zariadenie v otvorenom zozname zariadení Bluetooth. Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, stlačte tlačidlo [Pridať nový]. Pokračujte krokmi 3-4 z časti „Ak neboli spárované žiadne telefóny“.

V prípade spárovania s ďalším zariadením

 1. Stlačte tlačidlo [SETUP] > [Pripojenie zariadenia] > [Bluetooth] > [Pripojenia Bluetooth].

OS_SLK_165-1_191028.png

 1. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť. Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nie je zobrazené, stlačte tlačidlo [Pridať nový].

OS_SLK_165-2_191028.png

 1. Vyberte službu na pripojenie a stlačte tlačidlo [OK].
  Keď vytvárate spojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, pripojenie režimu hands-free je dostupné iba pre jedno spojenie Bluetooth. Režim Bluetooth audio je však podporovaný pre viacero spojení.

OS_SLK_165-3_191028.png

 1. Vo vašom telefóne vyhľadajte zariadenia Bluetooth. (Predvolený názov vozidla je nastavený na názov zakúpeného vozidla.)
 2. 1) Ak funkcia SSP (Secure Simple Pairing) nie je podporovaná, zadajte na svojom Bluetooth zariadení kľúč. (Predvolený kľúč je 0000.)

2) Ak je podporovaná funkcia SSP (Secure Simple Pairing), stlačte tlačidlo [Áno] na vyskakovacej obrazovke vášho zariadenia Bluetooth. (Vyskakovacia obrazovka sa môže líšiť od skutočných údajov Bluetooth zariadenia.)

 1. Bluetooth zariadenie je pripojené. Z mobilného telefónu sa stiahnu kontakty a zoznam volaní. Ak pripojenie zlyhá, jednotka zobrazí obrazovku chybového hlásenia.

,Poznámka

 • Z bezpečnostných dôvodov nie je možné spárovať Bluetooth telefón, ak je vozidlo v pohybe. Zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste a spárujte Bluetooth telefón. Možno spárovať až 6 mobilných telefónov. Ak chcete spárovať nový telefón a už máte spárovaných 6 mobilných telefónov, je nutné najskôr vymazať jeden z predtým spárovaných telefónov.
 • Niektoré funkcie nemusia byť podporované kvôli obmedzenej kompatibilite rozhrania Bluetooth medzi systémom auta a mobilným telefónom.
 • Ak je pripojené Bluetooth zariadenie, nové zariadenie nie je možné spárovať. Ak chcete spárovať nový mobilný telefón, najskôr odpojte pripojené zariadenie Bluetooth.

Odpojenie pripojeného telefónu

 1. Stlačte tlačidlo [SETUP] > [Pripojenie zariadenia] > [Bluetooth] > [Pripojenia Bluetooth].
 2. Stlačením tlačidla [Odpojiť] odpojte telefón, ktorý chcete odpojiť.

OS_SLK_166%2c204_191028.png

,Poznámka

Ak chcete opätovne pripojiť odpojený telefón, vyberte odpojený telefón.

Vymazanie zariadení Bluetooth

Ak už telefón nebudete chcieť používať, môžete ho vymazať. Pamätajte na to, že vymazaním zariadenia Bluetooth sa vymaže i celý zoznam volaní a kontakty.

 1. Stlačte tlačidlo [SETUP] > [Pripojenie zariadenia] > [Bluetooth] > [Pripojenia Bluetooth].
 2. Stlačte tlačidlo [Odstrániť zariadenia].

OS_SLK_167_191028.png

 1. Zvoľte požadované zariadenie, potom stlačte tlačidlo [Odstrániť] > [Áno].

Volanie zadaním telefónneho čísla

 1. Na obrazovke telefónu stlačte [lx2_keypad.png] a pomocou klávesnice zadajte telefónne číslo.
 2. Stlačte tlačidlo [lx2_hang%20on.png] na obrazovke telefónu alebo [1535.png] na volante.

,Poznámka

Ak stlačíte nesprávne číslo, stlačením tlačidla [lx2_delete.png] vymažete jednu číslicu zadaného čísla.

Volanie pomocou opätovného vytáčania

Stlačte a podržte tlačidlo [lx2_hang%20on.png] na obrazovke telefónu alebo [1604.png] na volante.

,Poznámka

Opakované vytáčanie nie je možné, keď sa v zozname volaných čísel nenachádza žiadne číslo.

Prijatie/odmietnutie hovoru

 1. Ak máte prichádzajúci hovor, objaví sa vyskakovacia správa.
 2. Stlačte tlačidlo [Prijať] vo vyskakovacom ozname alebo tlačidlo [1626.png] na volante. Ak chcete telefonát odmietnuť, stlačte tlačidlo [Odmietnuť] vo vyskakovacom ozname alebo tlačidlo [1635.png] na volante. Ak chcete na prichádzajúci hovor odoslať odmietavú správu, vyberte možnosť [Správa] vo vyskakovacej správe.

,Poznámka

 • Ak je dostupná služba call-ID, zobrazí sa telefónne číslo volajúceho.
 • Ak je telefónne číslo volajúceho uložené v telefónnom zozname, na jednotke sa zobrazí meno volajúceho.
 • Informácie zo služby call-ID sa nemusia vždy zhodovať s telefónnym zoznamom, pretože pochádzajú od mobilného operátora.
 • Funkcia [Odmietnuť] nemusí byť po prijatí hovoru v niektorých mobilných telefónoch dostupná.

Prepnutie hovoru do mobilného telefónu

 1. Ak chcete počas telefonátu v režime hands-free prepnúť hovor na mobilný telefón, stlačte tlačidlo [Na mobil] na obrazovke hovoru alebo stlačte a podržte tlačidlo [1659.png] na volante. Ako je to znázornené nižšie, hovor sa prepne na mobilný telefón.

OS_SLK_169_191028.png

 1. Ak chcete počas telefonátu v režime volania z mobilného telefónu želáte prepnúť hovor do režimu volania hands-free, stlačte tlačidlo [Hands-free] na obrazovke alebo stlačte a podržte tlačidlo [1693.png] na volante. Hovor sa prepne na funkciu hands-free automobilu

Ukončenie hovoru

 1. Na ukončenie hovoru stlačte tlačidlo [lx2_hang%20up.png] na obrazovke telefónu alebo tlačidlo [1717.png] na volante.
 2. Hovor sa ukončí.

Používanie menu počas hovoru

Počas hovoru môžete používať nasledovné položky z menu.

1735.png

1 lx2_mute.png : Stlmí/zruší stlmenie hlasitosti mikrofónu.

2 lx2_unmute.png : Nastavuje hlasitosť mikrofónu.

3 lx2_volume3.png : Prechod na obrazovku pre zadanie ARS čísel.

4 lx2_private.png : Prepne hlasový hovor z hands free systému vozidla do mobilného telefónu.

5 lx2_end.png : Ukončí sa hovor.

,Poznámka

Počas hovoru môžete na rozdelenej obrazovke vidieť informácie o hovore.

Zoznam volaní

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu volaní

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_history.png] na obrazovke telefónu alebo [1837.png] na volante.

OS_SLK_171_191028.png

 1. Stlačte tlačidlo [Všetko], [Odchádzajúce], [Prichádzajúce] alebo [Zmeškané].
 1. Stlačte telefónne číslo, na ktoré chcete zavolať.

,Poznámka

Pri niektorých mobilných telefónoch je možné zoznam volaní uložiť.

Stiahnutie histórie hovorov

Z Vášho mobilného telefónu si môžete stiahnuť informácie o histórii hovorov.

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_history.png] na obrazovke telefónu.

OS_SLK_172-1_191028.png

 1. Stlačte tlačidlo [Menu] > [Stiahnuť] > [Áno].

,Poznámka

 • Môžete stiahnuť zoznam histórie až 50 prichádzajúcich, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.
 • Funkcia sťahovania nemusí byť na niektorých mobilných telefónoch podporovaná. Skontrolujte, či zariadenie s rozhraním Bluetooth podporuje funkciu sťahovania.

Kontakty

Uskutočnenie hovoru podľa kontaktov

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_addressbook.png] na obrazovke telefónu. Na obrazovke sa zobrazia kontakty.

OS_SLK_172-2_191028.png

 1. Vyberte kontakt, na ktorý chcete volať zo zoznamu kontaktov.

Stiahnutie kontaktov z mobilného telefónu

Kontakty z vášho mobilného telefónu môžete stiahnuť.

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_addressbook.png] na obrazovke telefónu.
 2. Stlačte tlačidlo [Menu] > [Stiahnuť] > [Áno].

OS_SLK_173-1_191028.png

,Poznámka

 • Pri stiahnutí kontaktov z mobilného telefónu sa predchádzajúce údaje vymažú.
 • Táto funkcia nemusí byť podporovaná všetkými mobilnými telefónmi.
 • Môžete stiahnuť až 5000 kontaktov telefónu.

Vyhľadávanie podľa mena alebo čísla

Kontakty môžete vyhľadať zadaním mena alebo čísla.

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_addressbook.png] > [Menu] > [Hľadať].

OS_SLK_173-2_191028.png

 1. Vyhľadajte kontakty a potom stlačte tlačidlo [OK].
 2. Vyberte kontakt, ktorý chcete volať.

Obľúbené položky

Volanie obľúbených položiek

Ak ste už telefónne číslo uložili do priečinka Obľúbené, môžete ho ľahko vyvolať tým, že na tento priečinok kliknete.

Najskôr pridajte telefónne číslo do Obľúbených položiek.

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_favourite%20addressbook.png] na obrazovke telefónu.

OS_SLK_174_191028.png

 1. Vyberte požadované Obľúbené položky.

,Poznámka

Čísla uložené vo volaní obľúbených položiek sa neukladajú do menu [Obľúbené], pretože obľúbené položky nie sú prepojené s ponukou [Obľúbené].

Pridávanie obľúbených položiek

Do menu Obľúbených položiek možno pridať až 10 kontaktov.

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Pridať nový] na obrazovke telefónu.

OS_SLK_175-1_191028.png

 1. Vyberte jeden z kontaktov.

OS_SLK_175-2_191028.png

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_favourite%20number.png] > [Zavrieť] > [lx2_back.png].

,Poznámka

Ak boli telefónne čísla uložené v Obľúbených, môžete ich pridať alebo vymazať stlačením tlačidla [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Menu] > [Upraviť].

Vymazanie obľúbených položiek

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_favourite%20addressbook.png] na obrazovke telefónu.
 2. Stlačte tlačidlo [Menu] > [Odstrániť položky].

OS_SLK_176-1_191028.png

 1. Zvoľte požadovanú položku, potom stlačte tlačidlo [Odstrániť] > [Áno].

Správy

Môžete skontrolovať textovú správu, ktorú ste prijali.

Kontrola nových správ.

Keď dostanete správu, otvorí sa nová vyskakovacia obrazovka. Na obrazovke textovej správy stlačte tlačidlo [Zobraziť] alebo [Vypočuť] alebo [Zavrieť].

OS_SLK_176-2_191028.png

Kontrola a odpovedanie na textové správy

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_message.png] na obrazovke telefónu.

OS_SLK_177-1_191028.png

 1. Vyberte obsah, ktorý chcete zobraziť.

OS_SLK_177-2_191028.png

 1. Stlačením tlačidla [Odpovedať] odpoviete na textovú správu.

OS_SLK_177-3_191028.png

 1. Vyberte požadovanú správu a stlačte tlačidlo [Odoslať].

,Poznámka

Je možné, že v dôsledku obmedzenej Bluetooth kompatibility nebudú niektoré funkcie podporované.

Nastavenia telefónu

Táto ponuka obsahuje obrazovku pripojení Bluetooth.

 1. Stlačte tlačidlo [lx2_setting.png] na obrazovke telefónu.
 2. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Ak neboli spárované žiadne telefóny“.