Všeobecné

Názov každého komponentu

Hlavná jednotka

Funkcie hlavnej jednotky sa môžu v jednotlivých modeloch líšiť. Viac informácií nájdete v dodanej jednoduchej príručke.

Tlačidlo (1)

Otočný ovládač hlasitosti (-)

Otočením vľavo/vpravo ovládate hlasitosť.

Tlačidlo MAP

Tlačidlo NAV

Stlačením zobrazíte menu [Navigácia] na displeji.

Tlačidlo RADIO

Umožňuje výber pásma [DAB (ak je vo výbave)/FM/AM]. Pri každom stlačení tlačidla sa zmení režim v poradí DAB (ak je vo výbave)/FM > AM > DAB (ak je vo výbave)/FM.

Tlačidlo MEDIA

Stlačte toto tlačidlo na zobrazenie obrazovky prehrávania média. Stlačte toto tlačidlo znovu pre zobrazenie brány Médií.

Tlačidlo ASEEK/TRACKD

Pri krátkom stlačení;

Pri stlačení a podržaní;

1254.png (Vlastné tlačidlo)

Stlačte na prechod do ponuky [Vlastné tlačidlo 3472.png]. Po nastavení požadovanej funkcie môžete túto funkciu použiť stlačením tlačidla. Po nastavení stlačte a podržte na prechod do ponuky [Vlastné tlačidlo 3479.png].

Tlačidlo SETUP

Stlačte na presun do ponuky [Nastavenia].

1265.png otočný ovládač (ak je vo výbave)

Otvor pre RESET

Stačte na vynulovanie zariadenia.

Diaľkové ovládanie na volante

Diaľkové ovládacie funkcie na volante sa môžu v jednotlivých modeloch líšiť. Viac informácií nájdete v dodanej jednoduchej príručke.

1277.png Tlačidlo (Mode)

1292.png Tlačidlo (Voice)

Tlačidlo +/- (Volume)

Zvýši alebo zníži úroveň hlasitosti.

1306.png Tlačidlo (Mute)

Stlačením stlmíte zvuk.

Tlačidlo W/S

Pri krátkom stlačení;

Pri stlačení a podržaní;

1318.png tlačidlo

Pri krátkom stlačení;

Pri stlačení a podržaní;

1329.png tlačidlo