Navigácia

Navigačný systém – začíname

Opatrenia pre bezpečné vedenie vozidla

Obmedzenia používania navigácie

Prosím dodržiavajte a riaďte sa miestnymi dopravnými predpismi a obmedzeniami.

Čo je GNSS?

GNSS (Global Navigation Satellite System) je satelitný navigačný systém, ktorý je tvorený sieťou 24 satelitov umiestnených na obežnú dráhu Zeme pre armádu USA.

Systém GPS bol pôvodne vytvorený na vojenské účely, ale v 1980-tych rokoch ho vláda USA sprístupnila aj na civilné použitie.

Systém GPS pracuje za akýchkoľvek poveternostných podmienok, kdekoľvek na svete a 24 hodín denne.

Za používanie systému GPS nie sú účtované žiadne poplatky.

O satelitnom signáli

Aby mohla jednotka pracovať, musí zachytiť satelitné signály. Ak sa nachádzate v interiéri, v blízkosti budov alebo stromov, parkujete v garáži a podobne, jednotka nedokáže zachytiť satelitný signál.

Zachytenie satelitného signálu

Pred tým, ako jednotka dokáže určiť vašu aktuálnu polohu a navigovať po vybranej trase, musíte vykonať nasledujúce kroky:

  1. Vyjdite z interiérov na miesto bez vysokých prekážok.
  2. Zapnite zariadenie. Zachytenie satelitného signálu môže trvať niekoľko minút.

Ovládanie navigačnej obrazovky

1875.png

1 Zobrazenie hodín

Zobrazuje aktuálny čas.

2 Tlačidlo lx2_home.png

Presun na domovskú [Štartovacia obrazovka] obrazovku.

3 Tlačidlo zobrazenia mapy

Zmena perspektívy pohľadu na mapu. Stlačte tlačidlo [OS_icon_31_2D%20heading%20up_190819.png], [OS_icon_31_2D%20north%20up_190819.png] alebo [OS_icon_31_3D%20heading%20up_190819.png].

4 Tlačidlo lx2_nav%20speaker.png

Reguluje hlasitosť navigácie. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Hlasitosť navigácie“.

5 Mierka mapy

Zobrazí aktuálnu mierku mapy.

6 Čiara trasy navigácie

Zobrazuje navádzanie trasou do nastaveného cieľa.

7 Tlačidlo lx2_quick%20open.png

Presun na obrazovku s rýchlou ponukou. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Rýchla ponuka“.

8 Zobrazenie času príchodu

Zobrazuje očakávaný čas príchodu. Stlačte pre kontrolu informácií o cieli.

9 Zobrazenie zostávajúcej vzdialenosti

Zobrazuje vzdialenosť zostávajúcu do cieľa. Stlačte pre kontrolu informácií o cieli.

10 Zobrazenie zostávajúceho času

Zobrazuje čas zostávajúci do cieľa cesty. Stlačte pre kontrolu informácií o cieli.

11 Tlačidlo lx2_traffic.png

Zobrazuje dopravné informácie.

12 Tlačidlo lx2_tbt.png

Vypnutie/zapnutie podrobnej navigácie podľa jednotlivých odbočení (Turn By Turn).

13 Zobrazenie dojazdovej vzdialenosti (len elektromobily vozidlá)

Zobrazuje vzdialenosť, ktorú môžete ešte prejsť.

14 Označenie polohy vozidla

Zobrazuje aktuálnu polohu a smer vozidla.

Priblížiť/Oddialiť

Mierka mapy

Táto funkcia nastavuje automatickú úroveň priblíženia podľa triedy cesty a vzdialenosti.

Stlačte tlačidlo [Auto] na obrazovke mapy.

OS_SLK_31_191028.png

Názov

Opis

Fixovanie mierky (neaktívna „sivá“)

Zafixuje zobrazenú mierku.

Automatická mierka (aktívna „farba“)

Zmení mierku mapy automaticky v závislosti od druhu cesty a vzdialenosti.

Hlasitosť navigácie

Stlačením tlačidla [lx2_nav%20unmute.png] alebo [lx2_nav%20mute.png] upravte hlasitosť.

2104.png

1 [lx2_nav%20unmute.png] [lx2_nav%20mute.png]: Stlačením tohto tlačidla sa aktivuje alebo deaktivuje stíšenie.

2 [lx2_nav%20minus.png] [lx2_nav%20plus.png]: Stláčaním týchto tlačidiel sa reguluje hlasitosť.

3 lx2_volume20.png : Ťahaním lišty na reguláciu hlasitosti sa upravuje hlasitosť.

Posúvanie mapy

Stlačte a podržte miesto na požadovanom bode na mape. Vybraný bod záujmu sa premiestni do stredu obrazovky a zobrazí sa symbol na rolovanie obrazovky. Informácie o označenom bode a priamej vzdialenosti od aktuálnej pozície sa zobrazia v strede obrazovky.

OS_SLK_35_191028.png

,Poznámka

Ak stlačíte oblasť mapy na displeji, mapa sa bude postupne posúvať v príslušnom smere až pokým stlačenie neuvoľníte.

Volať bod záujmu (POI)

Po vyhľadaní bodu záujmu môžete telefónne číslo bodu záujmu použiť na hovor do bodu záujmu.

  1. Používajte rôzne metódy vyhľadávania, napríklad posúvanie mapy, vyhľadávanie cieľa cesty, body záujmu v reálnom čase a podobne. Ďalšie informácie nájdete v časti venovanej konkrétnej funkcii vyhľadávania.

OS_SLK_36_191028.png

  1. Stlačte tlačidlo [lx2_hang%20on.png] na obrazovke mapy.
  2. Na uskutočnenie hovoru sa používa funkcia Bluetooth.

,Poznámka

  • Volanie nie je možné, ak pre bod záujmu nie je k dispozícii informácia o telefónnom čísle alebo ak mobilný telefón nie je pripojený cez rozhranie Bluetooth.
  • Ďalšie informácie o autentifikácii mobilného telefónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth a podrobné informácie o vyhľadávaní nájdete v časti „Spárovanie a pripojenie jednotky a Bluetooth telefónu“.

Navádzanie do predchádzajúcich cieľov cesty

Pri spúšťaní navigácie sa na asi 10 sekúnd zobrazí vyskakovacie okno „Posledné ciele“. Vyskakovacie okno sa zobrazí iba vtedy, keď sa navigácia spustí bez naplánovanej trasy.

Môžete si zvoliť zo zoznamu.

OS_SLK_37_191028.png

,Poznámka

Stlačením tlačidla [lx2_home.png] > [Nastavenia] > [Navigácia] > [Všeobecné] > [Zobraziť posledné ciele] > [Pri štarte zobraziť posledné ciele] nastavíte predchádzajúce ciele.

Rýchla ponuka

  1. Stlačte tlačidlo [lx2_quick%20open.png] na obrazovke mapy.

LX2%20Slovak%20022.png

  1. Stlačte požadovanú možnosť.