Telefon

Trådlös Bluetooth®-teknik

Innan du Använder Bluetooth Hands-free

Vad är trådlös Bluetooth-teknik?

Förebyggande åtgärder för säker bilkörning

Försiktighetsåtgärder vid anslutning av Bluetooth-telefon

Synkronisera och ansluta enheten till en Bluetooth-telefon

För att kunna använda Bluetooth-funktionen, se till att Bluetooth är påslagen på din telefon. Se telefonens användarhandbok.

Om inga telefoner har synkroniserats

 1. Tryck på [lx2_home.png] > [Telefon]. Eller tryck på [1349.png] på rattens fjärrkontroll.
 1. På din telefon, påbörja en sökning efter Bluetooth-enheter. (Standardfordonsnamnet är inställt på namnet på det fordon du köpte.)
 2. 1) Om SSP (Secure Simple Pairing) inte stöds, mata in passnyckeln på din Bluetooth-enhet. (Standard-passnyckel är 0000.)

2) Om SSP (Secure Simple Pairing) stöds, tryck på [Ja] i din Bluetooth-enhets pop-up-vy.

 1. Bluetoothenheten har anslutits. Mobiltelefonens kontakter och samtalslistan laddas ned. Om anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen.

Om en telefon redan har synkroniserats

 1. Tryck på [lx2_home.png] > [Telefon]. Eller tryck på [1373.png] på rattens fjärrkontroll.
 2. Tryck på enheten i listan över Bluetoothenheter som visas i popupfönstret. För att synkronisera ytterligare enhet, tryck på [Lägg till ny]. Följ stegen 3-4 i “Om inga telefoner har synkroniserats” del.

Synkronisera ytterligare enhet

 1. Tryck [SETUP] > [Enhets-anslutning] > [Bluetooth] > [Bluetooth-anslutningar].

OS_SWE_165-1_191030.png

 1. Välj den enhet du vill ansluta. Om det inte finns någon enhet du vill ansluta, tryck på [Lägg till ny].

OS_SWE_165-2_191030.png

 1. Välj den tjänst som ska anslutas, tryck på [OK].
  När du ansluter Bluetooth, är handsfree-anslutningen endast tillgänglig för en Bluetooth-anslutning. Men Bluetooth-ljud stöds för flera anslutningar.

OS_SWE_165-3_191030.png

 1. På din telefon, påbörja en sökning efter Bluetooth-enheter. (Standardfordonsnamnet är inställt på namnet på det fordon du köpte.)
 2. 1) Om SSP (Secure Simple Pairing) inte stöds, mata in passnyckeln på din Bluetooth-enhet. (Standard-passnyckel är 0000.)

2) Om SSP (Secure Simple Pairing) stöds, tryck på [Ja] i din Bluetooth-enhets pop-up-vy. (Pop-up-vyn kan skilja sig från den faktiska informationen på Bluetooth-enheten.)

 1. Bluetoothenheten har anslutits. Mobiltelefonens kontakter och samtalslistan laddas ned. Om anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen.

,Obs

 • Av säkerhetsskäl kan synkronisering av Bluetooth-telefoner ej ske när fordonet befinner sig i rörelse. Parkera fordonet på en säker plats för att synkronisera en Bluetooth-telefon. Det är möjligt att parkoppla upp till 6 mobiltelefoner. För att synkronisera en ny telefon när 6 telefoner redan finns synkroniserade måste du först radera en av de tidigare synkroniserade telefonerna.
 • Vissa funktioner kanske ej stöds på grund av begränsad Bluetooth-kompatibilitet mellan bilsystemet och mobiltelefonen.
 • Om en Bluetooth-enhet har anslutits kan en ny enhet ej synkroniseras. Om du vill synkronisera en ny telefon, koppla då först ifrån den anslutna Bluetooth-enheten.

Koppla ifrån den anslutna telefonen

 1. Tryck [SETUP] > [Enhets-anslutning] > [Bluetooth] > [Bluetooth-anslutningar].
 2. Koppla från telefonen du vill genom att trycka [Koppla från].

OS_SWE_166%2c204_191030.png

,Obs

Om du vill anslutna den frånkopplade telefonen igen, välj den frånkopplade telefonen.

Radera Bluetooth-enheter

Om du ej längre behöver använda en viss telefon, kan du radera den. Notera att radering av Bluetoothenhet medför radering av samtliga samtalslistor och kontaktposter.

 1. Tryck [SETUP] > [Enhets-anslutning] > [Bluetooth] > [Bluetooth-anslutningar].
 2. Tryck på [Ta bort enheter].

OS_SWE_167_191030.png

 1. Välj önskad enhet, och tryck sedan på [Ta bort] > [Ja].

Ringa ett samtal genom att ange ett telefonnummer

 1. Tryck [lx2_keypad.png] På telefonens skärm. Och skriv telefonnumret genom att använda keypaden
 2. Tyck på [lx2_hang%20on.png] i telefon-vyn eller [1531.png] på rattens fjärrkontroll.

,Obs

Om du väljer på fel nummer, tryck på [lx2_delete.png] för att radera en siffra I angivet nummer.

Ringa upp genom återuppringning

Tryck samt håll nere [lx2_hang%20on.png] i telefonens skärm eller [1595.png] på rattens fjärrkontroll.

,Obs

Återuppringning kan ej ske när inget nummer finns i listan över uppringda nummer.

Ta emot/Avböj samtal

 1. Vid inkommande samtal visas ett popup-meddelande.
 2. Tryck på [Acceptera] i popupmeddelandet eller på [1617.png] på fjärrkontrollen på ratten. För att avböja ett samtal, välj [Avvisa] i popupmeddelandet eller [1626.png] på fjärrkontrollen på ratten. För att skicka meddelande om avvisande av inkommande samtal, välj [Meddelande] i popp upp-meddelande.

,Obs

 • Om tjänsten Samtals-ID finns tillgänglig, visas uppringarens telefonnummer.
 • Om uppringarens telefonnummer lagras i telefonboken, visas uppringarens namn på enheten.
 • Call-id servicens information can hända inte alltid matchar med telefonens kontakter då den använder informationen från mobilens leverantör.
 • När samtalet tas emot kanske funktionen [Avvisa] ej stöds av vissa mobiltelefoner.

Växla samtal till mobiltelefon

 1. Om du vill flytta samtalet till mobiltelefonen samtidigt som du talar i bilens handsfree, tryck då på [Till mobiltelefon] på skärmen eller tryck på samt håll nere [1650.png] på fjärrkontrollen på ratten. På bilden nedan visas hur samtalet flyttas till mobiltelefonen.

OS_SWE_169_191030.png

 1. OM du vill flytta samtalet till bilens handsfree när du talar i mobiltelefon, tryck då på [Använd handsfree] på skärmen eller tryck samt håll nere [1684.png] på fjärrkontrollen på ratten. Samtalet flyttas till bilens Handsfree.

Avsluta ett samtal

 1. För att radera ett samtal, tryck på [lx2_hang%20up.png] på telefonskärmen eller på [1708.png] på rattens fjärrkontroll.
 2. Samtalet avslutas.

Använda menyn under ett telefonsamtal

Du kan använda följande meny val när du ringer ett samtal.

1726.png

1 lx2_mute.png : Stänger av / stätter på volymen på mikrofonen.

2 lx2_unmute.png : Ställer in mikrofonvolymen.

3 lx2_volume3.png : Växlar till en skärm för att ange ARS-nummer.

4 lx2_private.png : Flyttar ett röstsamtal från bilens handsfree till mobiltelefonen.

5 lx2_end.png : Avslutar ett samtal.

,Obs

Du kan kolla telefonens ring information under samtalet på split skärmen.

Samtalslista

Ringa ett samtal från samtalslistan

 1. Tyck på [lx2_history.png] i telefon-vyn eller [1828.png] på rattens fjärrkontroll.

OS_SWE_171_191030.png

 1. Tryck på [Alla], [Utgående], [Inkommande], eller [Missade].
 1. Tryck på telefonnumret du vill ringa.

,Obs

Samtalslistan kanske ej sparas i vissa mobiltelefoner.

Ladda ner samtalshistorik

Du kan ladda ner samtalshistorikinformation från din mobiltelefon.

 1. Tryck på [lx2_history.png] i telefonens skärm.

OS_SWE_172-1_191030.png

 1. Tryck på [Meny] > [Hämta] > [Ja].

,Obs

 • Upp till 50 samtalshistoriklistor över mottagna, uppringda och missade samtal kan laddas ner.
 • Nedladdningsfunktionen kanske ej stöds i vissa mobiltelefoner. Kontrollera att Bluetoothenheten stödjer nedladdningsfunktionen.

Kontakter

Ringa ett samtal från kontakter

 1. Tryck på [lx2_addressbook.png] i telefonens skärm. Kontakterna visas på skärmen.

OS_SWE_172-2_191030.png

 1. Välj den kontakt du vill ringa upp ur kontaktlistan.

Ladda ner mobilkontakter

Du kan ladda ner kontakter från din mobiltelefon.

 1. Tryck på [lx2_addressbook.png] i telefonens skärm.
 2. Tryck på [Meny] > [Hämta] > [Ja].

OS_SWE_173-1_191030.png

,Obs

 • Vid nedladdning av mobilkontakter raderas den tidigare datan.
 • Denna funktion kanske ej stöds i vissa mobiltelefoner.
 • Du kan ladda ner upp till 5000 telefonkontakter.

Söka efter namn eller nummer

Du kan söka kontakter efter det namn eller nummer som du anger.

 1. Tryck på [lx2_addressbook.png] > [Meny] > [Sök].

OS_SWE_173-2_191030.png

 1. Sök kontakter och tryck sedan på [OK].
 2. Välj den kontakt som du vill ringa upp.

Favorites

Ringa upp favoriter

Om numret redan har sparats I Favoriter kan det enkelt hämtas genom att peka på det.

Lägg först till telefonnumret iFavoriter.

 1. Tryck på [lx2_favourite%20addressbook.png] i telefonens skärm.

OS_SWE_174_191030.png

 1. Välj önskade Favoriter.

,Obs

Siffrorna som sparas för att ringa favoriter sparas inte i menyn [Favoriter] eftersom de samtala favoriterna inte är inkopplade med [Favoriter] -menyn.

Lägger till som Favoriter

Upp till 10 kontakter kan läggas till i menyn favoritermenyn.

 1. Tryck på [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Lägg till ny] i telefonens skärm.

OS_SWE_175-1_191030.png

 1. Välj en av kontakterna.

OS_SWE_175-2_191030.png

 1. Tryck på [lx2_favourite%20number.png] > [Stäng] > [lx2_back.png].

,Obs

Om telefonnummer redan har lagrats i Favoriter, kan du lägga till eller ta bort dem genom att trycka [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Meny] > [Redigera].

Radera Favourites

 1. Tryck på [lx2_favourite%20addressbook.png] i telefonens skärm.
 2. Tryck på [Meny] > [Ta bort objekt].

OS_SWE_176-1_191030.png

 1. Välj önskat objekt och tryck sedan på [Ta bort] > [Ja].

Meddelande

Du kan kontrollera textmeddelande du har fått.

Kontroll av nya meddelande

Ny poppuppfönster öppnas när du får nytt meddelande. På textmeddelandeskärmen trycker du på [Visa] eller [Lyssna] eller [Stäng].

OS_SWE_176-2_191030.png

Kontroll och svar på textmeddelande

 1. Tryck på [lx2_message.png] i telefonens skärm.

OS_SWE_177-1_191030.png

 1. Välj innehållet du vill kontrollera.

OS_SWE_177-2_191030.png

 1. Tryck [Svara] för att svara på textmeddelande.

OS_SWE_177-3_191030.png

 1. Välj önskat meddelande och tryck på [Skicka].

,Obs

Det finns möjlighet att vissa funktioner inte stöds på grund av begränsad Bluetooth kompatibilitet.

Telefoninställningar

Den här menyn beskriver skärmen för Bluetooth-anslutningar.

 1. Tryck på [lx2_setting.png] i telefonens skärm.
 2. För detaljer, se “Om inga telefoner har synkroniserats” del.