Navigace

Začínáme s navigací

Opatření pro bezpečné řízení

Omezení používání navigace

Dodržujte dopravní předpisy a pravidla silničního provozu vaší země.

Co je to GNSS?

Globální navigační satelitní systém (GNSS) je satelitní navigační systém založený na síti 24 družic umístěných na oběžné dráze americkým ministerstvem obrany.

Systém GPS byl původně určen pro vojenské operace, ale v osmdesátých letech jej vláda uvolnila k civilním účelům.

Systém GPS pracuje za jakéhokoliv počasí, kdekoliv na světě a 24 hodin denně.

Systém GPS je zcela bez jakýchkoliv poplatků.

O satelitních signálech

Aby mohl pracovat, musí váš přístroj přijímat satelitní signály. Jste-li uvnitř, blízko vysokých budov nebo stromů, případně v garáži, nemůže přístroj satelitní signál přijímat.

Přijímání satelitních signálů

Než může přístroj určit vaši aktuální polohu a navigovat trasu, musíte podniknout následující kroky:

  1. Jděte ven na místo bez vysokých překážek.
  2. Zapněte jednotku. Přijetí satelitních signálů může trvat několik minut.

Ovládání obrazovky navigace

1883.png

1 Zobrazení hodin

Zobrazuje aktuální čas.

2 Tlačítko lx2_home.png

Přejde na obrazovku nabídky [Úvodní obrazovka].

3 Tlačítko zobrazení mapy

Změna perspektivy pohledu na mapu. Stiskněte tlačítko [OS_icon_31_2D%20heading%20up_190819.png], [OS_icon_31_2D%20north%20up_190819.png] nebo [OS_icon_31_3D%20heading%20up_190819.png].

4 lx2_nav%20speaker.png tlačítko

Regulace hlasitosti navigace. Více informací naleznete v části „Hlasitost navigace".

5 Měřítko mapy

Zobrazí aktuální měřítko mapy.

6 Pruh pro navádění trasy

Zobrazení navádění trasy do cíle, je-li trasa nastavena.

7 Tlačítko lx2_quick%20open.png

Přechod na obrazovku rychlé nabídky. Více informací naleznete v části „Rychlá nabídka".

8 Zobrazení času příjezdu

Zobrazení očekávaného času příjezdu. Stiskněte pro kontrolu informací o cíli.

9 Zobrazení zbývající vzdálenosti

Zobrazení zbývající vzdálenosti do cíle. Stiskněte pro kontrolu informací o cíli.

10 Zobrazení zbývajícího času

Zobrazení zbývajícího času do příjezdu k cíli. Stiskněte pro kontrolu informací o cíli.

11 Tlačítko lx2_traffic.png

Zobrazení informací o provozu.

12 Tlačítko lx2_tbt.png

Zapnutí nebo vypnutí funkci TBT (Turn By Turn).

13 Zobrazení dojezdu (Pouze EV vozidla)

Zobrazuje váš dojezd.

14 Značka polohy vozidla

Zobrazuje aktuální polohu a směr vozidla.

Přiblížení/oddálení

Měřítko mapy

Tato funkce automaticky nastaví úroveň přiblížení podle třídy silnice a vzdálenosti navigování.

V mapovém okně stiskněte tlačítko [Auto].

OS_CZE_31%2c%2033_190906.png

Název

Popis

Oprava měřítka (neaktivní šedá)

Opraví zobrazené měřítko.

Automatické měřítko (aktivní barva)

Změní měřítko mapy automaticky podle třídy silnice a vzdálenosti navigování.

Hlasitost navigace

Stiskněte tlačítko [lx2_nav%20unmute.png] nebo [lx2_nav%20mute.png] pro úpravu hlasitosti.

2112.png

1 [lx2_nav%20unmute.png] [lx2_nav%20mute.png] : Stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje či deaktivuje ztišení.

2 [lx2_nav%20minus.png] [lx2_nav%20plus.png] : Stisknutím těchto tlačítek se reguluje hlasitost.

3 lx2_volume20.png : Tažením lišty pro regulaci hlasitosti se upravuje hlasitost.

Posouvání mapy

Stiskněte dlouze požadovanou oblast na mapě. Vybraný bod bude vystředěn na obrazovce a zobrazí se značka posuvu. Informace o označeném bodu a přímé vzdálenosti od aktuální pozice se zobrazí ve středu obrazovky.

OS_CZE_35_190906.png

,Poznámka

Pokud stisknete oblast mapy na obrazovce mapy, bude mapa průběžně rolovat v příslušném směru, dokud ji nepustíte.

Telefonování do bodu zájmu

Po vyhledání bodu zájmu je možné s pomocí údaje o telefonním čísle na místo zavolat.

  1. Používejte různé metody vyhledávání, například funkci posouvání mapy, funkci hledání cíle, funkci aktivních bodů zájmu apod. Podrobnosti naleznete v částech věnovaným jednotlivým funkcím vyhledávání.

OS_CZE_36_190906.png

  1. Stiskněte tlačítko [lx2_hang%20on.png] na obrazovce mapy.
  2. K hovoru se používá Bluetooth telefon.

,Poznámka

  • Volat nelze, pokud není telefonní číslo bodu zájmu k dipozici, nebo pokud není mobilní telefon připojen přes Bluetooth.
  • Více informací o ověřování mobilního telefonu pomocí Bluetooth nebo podrobné informace o vyhledávání naleznete v části „Spárování a propojení jednotky a Bluetooth telefonu".

Navádění k předchozím cílům

Při spuštění navigace se na přibližně 10 sekund objeví automaticky otevírané okno „Předchozí cíle“. Automaticky otevírané okno se zobrazí pouze při spuštění navigace bez naplánované trasy.

Ze seznamu můžete vybrat jeden cíl.

OS_CZE_37_190906.png

,Poznámka

Chcete-li nastavit předchozí cílová místa, stiskněte tlačítko [lx2_home.png] > [Nastavení] > [Navigace] > [Obecně] > [Zobrazování předchozích cílů] > [Zobrazování předchozích cílů se spuštěním navigace].

Rychlá nabídka

  1. Stiskněte tlačítko [lx2_quick%20open.png] na obrazovce mapy.

LX2%20CZE%20022.png

  1. Stiskněte požadovanou možnost.