Telefon

Bluetooth® Wireless Technology

Před použitím funkce Bluetooth Hands-free

Co je bezdrátová technologie Bluetooth?

Opatření pro bezpečné řízení

Výstraha při připojování Bluetooth telefonu

Spárování a propojení jednotky a Bluetooth telefonu

Pro použití funkce Bluetooth se ujistěte, že je funkce na vašem telefonu zapnutá. Viz uživatelská příručka k telefonu.

Když nebyly spárovány žádné telefony

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_home.png] > [Telefon]. Nebo stiskněte tlačítko [1349.png] na dálkovém ovládači na volantu.
 1. V telefonu spusťte vyhledávání zařízení Bluetooth. (Výchozí jméno vozidla je nastaveno na jméno vozidla, které jste si zakoupili.)
 2. 1) Není-li SSP (Secure Simple Pairing) podporováno, vložte heslo na zařízení Bluetooth. (Výchozí heslo je 0000.)

2) Je-li podporován protokol SSP (Secure Simple Pairing), na vyskakovací obrazovce vašeho Bluetooth zařízení stiskněte tlačítko [Ano].

 1. Je připojeno zařízení Bluetooth. Z mobilního telefonu se stáhnou kontakty a seznam volání. Pokud propojení selže, zobrazí se na obrazovce zpráva o selhání.

Je-li telefon již spárovaný

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_home.png] > [Telefon]. Nebo stiskněte tlačítko [1373.png] na dálkovém ovládači na volantu.
 2. Na vyskakovací obrazovce seznamu zařízení Bluetooth stiskněte ikonu zařízení. Chcete-li připojit další zařízení, stiskněte tlačítko [Přidat]. Postupujte podle kroků 3-4 části „Když nebyly spárovány žádné telefony".

V případě propojeni s dalším zařízením

 1. Stiskněte tlačítko [SETUP] > [Připojení telefonu] > [Bluetooth] > [Bluetooth zařízení].

OS_CZE_165-1_190906.png

 1. Zvolte zařízení, které chcete připojit. Není-li žádné zařízení, které byste chtěli připojit, stiskněte tlačítko [Přidat].

OS_CZE_165-2_190906.png

 1. Zvolte službu, ke které se chcete připojit, a stiskněte tlačítko [OK].
  Při připojení Bluetooth je připojení Hands-free k dispozici pouze pro jedno připojení Bluetooth. Ale Bluetooth audio je podporováno pro více připojení.

OS_CZE_165-3_190906.png

 1. V telefonu spusťte vyhledávání zařízení Bluetooth. (Výchozí jméno vozidla je nastaveno na jméno vozidla, které jste si zakoupili.)
 2. 1) Není-li SSP (Secure Simple Pairing) podporováno, vložte heslo na zařízení Bluetooth. (Výchozí heslo je 0000.)

2) Je-li podporován protokol SSP (Secure Simple Pairing), na vyskakovací obrazovce vašeho Bluetooth zařízení stiskněte tlačítko [Ano]. (Vyskakovací obrazovka se může lišit od skutečných informací o zařízení Bluetooth.)

 1. Je připojeno zařízení Bluetooth. Z mobilního telefonu se stáhnou kontakty a seznam volání. Pokud propojení selže, zobrazí se na obrazovce zpráva o selhání.

,Poznámka

 • Z bezpečnostních důvodů není spárování Bluetooth telefonu možné, je-li vozidlo v pohybu. Ke spárování Bluetooth telefonu zaparkujte vozidlo na bezpečném místě. Je možné spárovat až 6 mobilních telefonů. Chcete-li spárovat nový telefon, pokud již máte spárovaných 6 mobilních telefonů, musíte nejdříve jeden z původně spárovaných telefonů vymazat.
 • Některé funkce mezi systémem vozidla a mobilním telefonem nemusí být v důsledku omezené kompatibility Bluetooth podporovány.
 • Když je Bluetooth zařízení připojeno, nemůže se spárovat nové zařízení. Chcete-li spárovat nový telefon, nejdříve odpojte připojené Bluetooth zařízení.

Odpojování připojeného telefonu.

 1. Stiskněte tlačítko [SETUP] > [Připojení telefonu] > [Bluetooth] > [Bluetooth zařízení].
 2. Odpojte požadovaný telefon stisknutím tlačítka [Odpojit].

OS_CZE_166%2c%20204_190906.png

,Poznámka

Chcete-li odpojený telefon opět připojit, zvolte odpojený telefon.

Odstranění zařízení Bluetooth

Pokud již telefon nebudete chtít používat, můžete ho vymazat. Pamatujte na to, že vymazáním zařízení Bluetooth se vymaže i celý seznam volání a kontakty.

 1. Stiskněte tlačítko [SETUP] > [Připojení telefonu] > [Bluetooth] > [Bluetooth zařízení].
 2. Stiskněte tlačítko [Odstranit zařízení].

OS_CZE_167_190906.png

 1. Zvolte požadované zařízení a stiskněte tlačítko [Odstranit] > [Ano].

Volání zadáním telefonního čísla

 1. Na displeji telefonu stiskněte tlačítko [lx2_keypad.png] a pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo.
 2. Stiskněte tlačítko [lx2_hang%20on.png] na obrazovce telefonu nebo tlačítko [1531.png] na dálkovém ovládání na volantu.

,Poznámka

Stisknete-li nesprávné číslo, odstraně jednu číslici zadaného čísla stisknutím tlačítka [lx2_delete.png].

Volání opakované volby

Stiskněte a podržte tlačítko [lx2_hang%20on.png] na displeji telefonu nebo tlačítko [1595.png] na dálkovém ovládání na volantu.

,Poznámka

Pokud seznam vytáčených hovorů neobsahuje žádné telefonní číslo, opětovné vytáčení nebude možné.

Přijetí/odmítnutí hovoru

 1. Při příchozím hovoru se objeví vyskakovací zpráva na displeji.
 2. Ve vyskakovací zprávě stiskněte tlačítko [Přijmout], nebo na dálkovém ovladači na volantu stiskněte tlačítko [1617.png]. Chcete-li odmítnout hovor, ve vyskakovací zprávě stiskněte tlačítko [Odmítnout], nebo na dálkovém ovladači na volantu stiskněte tlačítko [1626.png]. Pro poslání doprovodné zprávy k odmítnutému příchozímu volání zvolte [Zpráva] ve vyskakovací zprávě.

,Poznámka

 • Je-li služba Call-ID k dispozici, na displeji se zobrazí telefonní číslo volajícího.
 • Je-li číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se na přístroji jméno volajícího.
 • Informace poskytovaná službou call-ID se nemusí vždy shodovat s telefonním seznamem, protože odkazuje na imformace poskytované mobilním operátorem.
 • U některých mobilních telefonů se při přijetí hovoru nedá použít funkce odmítnutí [Odmítnout].

Přepnutí hovoru na mobilní telefon.

 1. Pokud chcete přepnout hovor na mobilní telefon během telefonování přes systém hands-free vozidla, na obrazovce stiskněte tlačítko [Přepnout na mobil], nebo na dálkovém ovladači na volantu stiskněte a podržte tlačítko [1650.png]. Jak je znázorněno níže, hovor se přepne na mobilní telefon.

OS_CZE_169_190906.png

 1. Pokud chcete přepnout hovor na hands-free vozidla, zatímco telefonujete přes mobilní telefon, na obrazovce stiskněte tlačítko [přejí na Handsfree], nebo na dálkovém ovladači na volantu stiskněte a podržte tlačítko [1684.png]. Hovor se přepne na hands-free vozidla.

Ukončení hovoru.

 1. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko [lx2_hang%20up.png] na displeji telefonu nebo tlačítko [1708.png] na dálkovém ovládání na volantu.
 2. Hovor je ukončen.

Používání nabídky během telefonického hovoru

Během telefonování můžete používat následující položky nabídky.

1726.png

1 lx2_mute.png : Ztlumení nebo obnovení hlasitosti zvuku mikrofonu.

2 lx2_unmute.png : Nastavení hlasitosti mikrofonu.

3 lx2_volume3.png : Přechod na displej pro zadávání ARS čísel.

4 lx2_private.png : Přepnutí hlasového hovoru z hands free systému automobilu na mobilní telefon.

5 lx2_end.png : Ukončení hovoru.

,Poznámka

Na rozdělené obrazovce můžete během telefonování kontrolovat informace o hovoru.

Seznam volání

Uskutečnění hovoru ze seznamu volání

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_history.png] na obrazovce telefonu nebo tlačítko [1828.png] na dálkovém ovládání na volantu.

OS_CZE_171_190906.png

 1. Stiskněte tlačítko [Všechny], [Odchozí], [Příchozí], nebo [Zmeškané].
 1. Vyberte telefonní číslo, na které chcete zavolat.

,Poznámka

U některých mobilních telefonů se seznam volání nemusí ukládat.

Stažení historie hovorů

Z mobilního telefonu si můžete stáhnout data historie volání.

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_history.png] na displeji telefonu.

OS_CZE_172-1_190906.png

 1. Stiskněte tlačítko [Menu] > [Stáhnout] > [Ano].

,Poznámka

 • Stáhnout lze až 50 seznamů přijatých, volaných a zmeškaných hovorů.
 • U některých mobilních telefonů nemusí být tato funkce podporována. Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stahování.

Kontakty

Uskutečnění hovoru z kontaktů

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_addressbook.png] na displeji telefonu. Kontakty jsou zobrazeny na displeji.

OS_CZE_172-2_190906.png

 1. Ze seznamu zvolte kontakt, kterému chcete zavolat.

Stažení kontaktů mobilního telefonu

Z mobilního telefonu si můžete stáhnout kontakty.

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_addressbook.png] na displeji telefonu.
 2. Stiskněte tlačítko [Menu] > [Stáhnout] > [Ano].

OS_CZE_173-1_190906.png

,Poznámka

 • Při stahování kontaktů mobilního telefonu se původní data vymažou.
 • Tato funkce nemusí být u některých telefonů podporována.
 • Lze stáhnout až 5000 kontaktů z telefonu.

Hledání podle názvu nebo čísla

Kontakty lze vyhledávat podle názvu nebo čísla, které zadáte.

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_addressbook.png] > [Menu] > [Hledat].

OS_CZE_173-2_190906.png

 1. Vyhledejte kontakty, poté stiskněte tlačítko [OK].
 2. Vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.

Oblíbené

Volání oblíbeným

Pokud jste již telefonní číslo uložili do složky Oblíbené, můžete jej snadno vyvolat tím, že na tuto složku klepnete.

Nejdříve přidejte telefonní číslo do Oblíbených.

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_favourite%20addressbook.png] na displeji telefonu.

OS_CZE_174_190906.png

 1. Zvolte požadovanou oblíbenou položku.

,Poznámka

Čísla uložena ve volání oblíbených kontaktů nejsou uložena v menu Oblíbení [Oblíbené] protože volání oblíbených kontaktů není s menu Oblíbení [Oblíbené] propojeno.

Přidání do oblíbených

Do nabídky oblíbených lze přidat až 10 kontaktů.

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Přidat] na displeji telefonu.

OS_CZE_175-1_190906.png

 1. Vyberte jeden z kontaktů.

OS_CZE_175-2_190906.png

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_favourite%20number.png] > [Zavřít] > [lx2_back.png].

,Poznámka

Jestliže již byla čísla telefonů uložena v oblíbených položkách, můžete přidávat další nebo je mazat stisknutím tlačítka [lx2_favourite%20addressbook.png] > [Menu] > [Upravit].

Odstranění oblíbených položek

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_favourite%20addressbook.png] na displeji telefonu.
 2. Stiskněte tlačítko [Menu] > [Odstranit].

OS_CZE_176-1_190906.png

 1. Zvolte požadovanou položku a stiskněte tlačítko [Odstranit] > [Ano].

Zprávy

Lze zkontrolovat textovou zprávu, která vám byla doručena.

Ověřování nových zpráv

Jakmile obdržíte zprávu, zobrazí se vyskakovací obrazovka. Na obrazovce textové zprávy stiskněte [Zobrazit] nebo [Poslech] nebo [Zavřít].

OS_CZE_176-2_190906.png

Kontrola a odpověď na textovou zprávu

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_message.png] na displeji telefonu.

OS_CZE_177-1_190906.png

 1. Zvolte obsah, který chcete zkontrolovat.

OS_CZE_177-2_190906.png

 1. Stiskněte tlačítko [Odpovědět] pro návrat k textové zprávě.

OS_CZE_177-3_190906.png

 1. Zvolte požadovanou zprávu a stiskněte tlačítko [Odeslat].

,Poznámka

Je možné, že některé funkce nejsou podporovány z důvodů omezené Bluetooth kompatibility.

Nastavení telefonu

Tato nabídka popisuje obrazovku Bluetooth připojení.

 1. Stiskněte tlačítko [lx2_setting.png] na displeji telefonu.
 2. Více informací naleznete v části „Když nebyly spárovány žádné telefony“.