Štandardná navigácia triedy Gen5W
Elektrické vozidlo

EV (elektrické vozidlo)

Začíname s režimom EV (elektrické vozidlo)

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo EV.

Obrazovka ponuky pre režim EV (elektrické vozidlo)

Ponuka EV (elektrické vozidlo) pozostáva z piatich častí: Dojazd, Manažment nabíjania, Energetické informácie, Režim jazdy Eko, Nastavenia EV.

Dojazd

Zobrazuje maximálny dojazd na mape.

Stlačte tlačidlo EV > Dojazd.

 • Sivá oblasť: Miesta mimo dojazd.

Energetické informácie

Táto možnosť zobrazí podrobné informácie o energii a spotrebe energie.

Energetické informácie

Stlačte EV > Energetické informácie.

V závislosti od aktuálnej kapacity batérie sa zobrazia nasledujúce informácie: dojazd pri zapnutej a vypnutej klimatizácii, celková zostávajúca energia akumulátora a predpokladané časy nabíjania podľa typu nabíjania a limitu nabíjania.

 • Keď pripojíte nabíjací kábel, zobrazí sa ostávajúci čas nabíjania podľa typu kábla.

 • Ak je klimatizácia vypnutá, dojazd sa zvýši.

 • Informácia Bez klimatizácie sa zobrazí len v prípade, keď je zapnutá klimatizácia.

 • Formát zobrazenia času nabíjania na obrazovke sa môže líšiť v závislosti od vozidla a krajiny.

Spotreba energie

Stlačte tlačidlo EV > Energetické informácie > [] > Spotreba energie.

 • Zobrazí sa aktuálna spotreba energie v sekciách Jazda, Klimatizácia, Elektronika a Starostlivosť o batériu.

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, zobrazí sa hlásenie Výstraha kvôli nízkemu stavu nabitia batérie EV.

Režim jazdy Eko

Táto možnosť zobrazí Eco úsporu a predchádzajúcu jazdnú históriu podľa jazdy vozidla.

Envirom. príspevok

Pri jazde v režime Eco sa zobrazia informácie o ekologickom príspevku (dojazd a redukcia oxidu uhličitého).

Stlačte tlačidlo EV > Režim jazdy Eko > Envirom. príspevok.

Predchádzajúca spotreba

Zobrazuje dátum, vzdialenosť a spotrebu predchádzajúcich jázd.

Stlačte tlačidlo EV > Režim jazdy Eko > Predchádzajúca spotreba.

 • Ikona hviezdy zobrazuje dátum, kedy bola spotreba paliva najnižšia.

 • Ak chcete vymazať históriu predchádzajúcich jázd, stlačte [] > Vymazať históriu.

  • Označiť všetko: Označenie všetkých položiek.

  • Zrušiť označ.: Zrušenie označenia všetkých položiek.

  • Odstrániť: Vymaže zvolené položky.

Manažment nabíjania

Čas nabíjania/klimatizácia

Táto funkcia umožňuje automatické spustenie nabíjania a prispôsobenie vnútornej teploty automatickým zapnutím klimatizácie vnútri vozidla vo vopred určenom čase zvoleného dňa.

Nastavenia času odjazdu

Nastavenie plánovaného času odjazdu pre plán nabíjania.

 1. Stlačte tlačidlo EV > Manažment nabíjania > Čas nabíjania/klimatizácia > Ďalšia jazda.

 2. Stlačte tlačidlo [].

  1. Ak nechcete použiť tieto nastavenia, stlačte toto tlačidlo.

  2. Zmena nastavení.

 3. Ak stlačíte OK, nastaví sa požadovaný čas odjazdu.

  • Opakovať: Nastavte deň v týždni, kedy chcete vykonať nabíjanie.

Naplán. nabíjanie

V naplánovanom nabíjaní môžete nastaviť časy mimo špičky.

 1. Stlačte tlačidlo EV > Manažment nabíjania > Čas nabíjania/klimatizácia > Naplán. nabíjanie.

 2. Stlačte tlačidlo [].

  • Uprednostnené sú tarify mimo špičky: Nabíjanie sa začína s ohľadom na plánovaný čas nabíjania.

  • Len tarify mimo špičky: Nabíja sa len počas plánovaného času nabíjania.

Cieľová teplota

Táto funkcia pracuje vzhľadom na požadovaný čas odjazdu pri pripojení kábla.

 1. Stlačte tlačidlo EV > Manažment nabíjania > Čas nabíjania/klimatizácia > Cieľová teplota.

 2. Stlačte tlačidlo [].

 3. Keď stlačíte tlačidlo OK, táto funkcia nastaví požadované nastavenia.

Miesto nabíjania

Táto funkcia určuje nabíjanie na definovanom mieste.

Stlačte tlačidlo EV > Manažment nabíjania > Miesto nabíjania > Použiť nabíjanie podľa miesta.

Limit na nabíjanie

Môžete nastaviť požadované obmedzenia nabíjania (nabíjačka na jednosmerný prúd, nabíjačka na striedavý prúd).

Stlačte tlačidlo EV > Manažment nabíjania > Limit na nabíjanie.

Nabíjací prúd

Môžete vybrať vhodný nabíjací prúd pri používaní nabíjačky na striedavý prúd (stanica) a nabíjačky na striedavý prúd (prenosná).

Stlačte tlačidlo EV > Manažment nabíjania > Nabíjací prúd.

Nastavenia EV

Úžitkový režim (ak je vo výbave)

Úžitkový režim je funkcia, ktorá používa vysokonapäťový akumulátor na nabíjanie elektrických zariadení pripojených k vozidlu.

Stlačte tlačidlo EV > Nastavenia EV > Režim obsluhy.

Režim Zima (ak je vo výbave)

Zimný režim zvýši jazdný výkon a výkon nabíjania jednosmerným prúdom v zime.

Stlačte tlačidlo EV > Nastavenia EV > Režim Zima.

Výstraha

Ak vzdialenosť k cieľu prekročí dostupný dosah vozidla, zobrazí sa upozornenie na jazdný dosah vozidla.

Stlačte tlačidlo EV > Nastavenia EV > Výstraha.

EV trasa

Na obrazovke môžete zobraziť trasu EV.

Stlačte tlačidlo EV > Nastavenia EV > EV trasa.