Ηλεκτρικό όχημα

EV (Ηλεκτρικό όχημα)

Επιλέξτε τον τύπο σας

Πατήστε [SETUP] στην κεντρική μονάδα. Εάν η οθόνη που θα εμφανιστεί είναι όπως η παρακάτω, πατήστε <Τύπου1>.

OS_ENG_180_190819.png

Πατήστε [SETUP] στην κεντρική μονάδα. Εάν η οθόνη που θα εμφανιστεί είναι όπως η παρακάτω, πατήστε <Τύπου2>.

US4_GRE_TYPE2_196_210423.png

Πατήστε [SETUP] στην κεντρική μονάδα. Εάν η οθόνη που θα εμφανιστεί είναι όπως η παρακάτω, πατήστε <Τύπου3>.

US4_eng%20248-3_210329.png