Referens

Säkerhetsförebyggande åtgärder

Anteckningar som används inom denna användarhandbok

1513.png

1533.png

Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje, och att denna är tillräcklig för att medföra risk för elektriska stötar.

1554.png

Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsett att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer apparaten.

1578.png

Framför alltid fordonet på ett säkert sätt. Låt inte fordonet distrahera dig när du framför det, och var alltid fullt medveten om samtliga körförhållanden. Ändra inga inställningar eller funktioner.Stanna säkert och lagenligt vid vägkanten innan du utför någon sådan åtgärd.

I säkerhetssyfte är vissa funktioner avaktiverade om inte parkeringsbromsen är på.

1601.png

Se till att ej avlägsna produktens lock eller baksida i syfte att undvika elstötar. Produktens inre innehåller inga delar som användaren själv kan utföra underhåll på. Överlåt service åt behörig servicepersonal.

1621.png

I syfte att minska risken för brand eller elstötar, utsätt ej denna produkt för vattendropp eller -stänk, regn eller fukt.

1641.png

När du kör, ställ in volymen på din apparat tillräckligt lågt för att du skall höra omgivande ljud från trafiken.

1661.png

Tappa inte enheten och undvik alltid kraftiga stötar.

1683.png

Föraren bör inte titta på bildskärmen under körning. Om föraren tittar på mottagaren under körning kan detta leda till vårdslös körning med olycka som följd.

VARNING:

VAR FÖRSIKTIG: