Lisateave

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

Selles kasutusjuhendis kasutatud märkused

1588.png

1608.png

Noolekujuline välgulöögi sümbol võrdkülgse kolmnurga sees on mõeldud kasutaja hoiatamiseks seadmesisese isoleerimata ohtliku pinge eest, mis võib olla piisavalt tugev, et inimene võiks saada elektrilöögi.

1629.png

Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule seadmega kaasasolevates dokumentides.

1653.png

Juhtige autot alati ohutul viisil. Ärge laske end auto juhtimise ajal häirida ning jälgige alati täie tähelepanuga ümbritsevaid liiklusolusid. Ärge muutke seadeid ega funktsioone. Enne selliste toimingute alustamist peatuge ohutult ja seaduslikult.

Turvalisuse tagamiseks ei saa teatud funktsioone kasutada enne seisupiduri aktiveerimist.

1676.png

Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge eemaldage selle toote katet ega tagakülge. Seadme sees ei ole kasutaja hooldust vajavaid osi. Laske seadet hooldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil.

1696.png

Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge laske sellel tootel puutuda kokku tilkuva või pritsiva veega, vihmaga ega niiskusega.

1716.png

Reguleerige seadme helitugevus sõidu ajal tasemeni, mille juures kuuleksite ka väljastpoolt autot kostvaid helisid.

1736.png

Ärge laske tootel maha kukkuda ja kaitske seda tugevate löökide eest.

1758.png

Kui olete roolis, vältige seadme ekraani vaatamist sõidu ajal. Sõidu ajal ekraani vaatamine võib põhjustada õnnetuse.

HOIATUS

HOIATUS